Foto: Marcin Jozwiak

Klimarådet i ny rapport: Drivhusgasafgift bør være et bærende element

Mikael Kristensen
Følg mig

Klimarådet foreslår i deres nye længe ventede anbefalinger til regeringen, der i dag blev lanceret på et pressemøde i Eigtveds Pakhus, at et hovedelement i bestræbelserne på at nå en 70 procent CO2-reduktion i 2030 er en bred drivhusgasafgift baseret på at forureneren betaler.

I rapporten vurderer Klimarådet, hvordan vi i Danmark bedst kan nå 70-procentsmålet i 2030 og rådet giver konkrete anbefalinger til, hvilke tiltag der skal i brug for at nå i mål. Rapporten har fokus på de såkaldte “omstillingselementer”, som fx består af ændringer i teknologier og adfærd, og skal drive omstillingen mod et samfund med færre udledninger af drivhusgasser. Desuden har rapporten fokus på de politiske virkemidler, som skal realisere de forskellige omstillingselementer.

Ifølge Klimarådet skal afgiften ikke udelukkende omfatte CO2, men alle former for drivhusgasudledninger, og afgiften skal løbende indfases frem mod 2030. Afgiften bør have “et væsentligt højere niveau end den nuværende CO2-beskatning”, lyder det.

Klimarådets konkrete anbefaling til regeringen i forhold til, hvad der skal til for at nå 70 procent reduktion er en afgiftssats på omkring 1.500 kr. pr. ton i 2030.

Ifølge Klimarådet er en bredere og mere “generel afgift” et mere omkostningseffektivt virkemiddel, der underbygger princippet om, at forureneren betaler, lyder det.

En rodebutik

Ifølge Klimarådet er det nuværende afgiftssystem på energiområdet i dag en “rodebutik” af forskellige afgifter og tilskud. Derfor foreslår Klimarådet, at hele systemet reformeres med CO2-ækvivalenter (såkaldt CO2e) som et centralt omdrejningspunkt og med ensartede afgiftssatser på tværs af sektorer, lyder det i rapportens anbefalinger. CO2-ækvivalenter er en måde at omregne forskellige drivhusgasser som CO2, metan og lattergas osv til samme måleenhed.

Ifølge Klimrådet er en større ensartethed i betalingen for udledningen af drivhusgasser en forudsætning for, at udledninger “kan reduceres mere omkostningseffektivt”.

En drivhusgasafgift vil ifølge anbefalingerne give afledte reduktionseffekter gennem en “ændret forbrugssammensætning”. Dette vil ifølge rådet sandsynligvis have en betydning i personbiltransporten i form af mindre kørsel afhængigt af den samlede afgiftsomlægning af transportsektoren.

Afgift i landbruget

Men det er ikke kun industrien der skal pålægges en afgift. Også landbruget skal ifølge Klimarådet pålægges en afgift. “Afgiften vil i princippet også skulle omfatte landbrug, arealanvendelse og skov, som under ét betegnes jordbrugssektoren, og som i dag stort set ikke betaler for drivhusgasudledningerne”, lyder det i rapportens konklusion.

Foto: Megumi Nachev

Ifølge Klimarådet er det svært at opgøre udledningerne præcist for den enkelte landbrugsbedrift. Ifølge den nye rapport, er det derfor “påkrævet” at udvikle “retvisende bedriftsregnskaber”, før landbrugs- jordbrugssektoren kan indgå i det generelle afgiftssystem, lyder det.

Ifølge Klimrådet skal landmændene allerede nu “tilskyndes” til at begrænse deres udledninger. Det kan ifølge klima-rapporten ske med en mere simpel afgift “baseret på observerbare størrelser som fx antal dyr og gødningsmængder og med fradrag for verificerbare klimainitiativer”, eller det kan ske med “egentlige krav eller tilskud”, som tilskynder landmændene til at tage “klimavenlig teknologi” i brug, lyder det i anbefalingerne.

FAKTA OM KLIMARÅDET:

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, så vi i fremtiden kan leve med lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling.

Klimarådet rådgiver regeringen om, hvordan Danmark hensigtsmæssigt når målet om klimaneutralitet i 2050.

På vejen mod dette mål har et bredt flertal aftalt, at Danmark skal reducere sine udledninger med 70 pct. i 2030.

Den nye rapport er Klimarådets bud på, hvordan man når de 70 pct. i 2030, samt anbefalinger til et delmål i 2025.

Du kan læse Klimarådets nye rapport her.