Foto: Krzysztof Niewolny

Nyt sprøjteforbud: Mere plads til insekter og fugle

Mikael Kristensen
Følg mig

Et nyt lovforslag fra regeringen der får opbakning fra støttepartierne skal sikre, at der ikke sprøjtes, pløjes eller gødskes på en bred vifte af engområder i Danmark. På et areal på størrelse med Mors vil der ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) komme “rigere natur og bedre vilkår” for vilde dyr og planter.

BIODIVERSITET: Store dele af fugle, padder, insekter og vilde blomster er i tilbagegang og har behov for både plads og levesteder. Med dette in mente vil S-regeringen derfor med et nyt biodiversitets-lovforslag sørge for, at der ikke sprøjtes, gødskes og pløjes fremadrettet på en række engområder.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S), så står Danmark lige nu i en naturkrise, hvor arter uddør i et tempo, der ikke er set før i menneskets historie:

“Vi skal passe bedre på vores natur. Derfor skal det nu være slut med at sprøjte og pløje vores beskyttede naturområder. Forbuddet vil være godt nyt for vilde blomster, græshopper, sangfugle og mange andre arter, som i dag er i tilbagegang”.

Lovforslaget skal give mere plads samt ro og fred til blandt andet sommerfugle og til at fx sanglærker kan brede vingerne ud i de våde engområder, der findes ved kyster og ådale.

Areal på størrelse med Mors

Ifølge miljøministeren vil forbuddet gælde for de § 3-beskyttede arealer. Det er naturområder, der har en “særlig naturværdi” og derfor er omfattet af naturbeskyttelsesloven. En stor del af arealerne er i forvejen beskyttet mod sprøjtning, gødning og pløjning. Men på 37.000 hektar – eller hvad der ifølge miljøministeriet svarer til arealet af Mors – har man indtil nu kunnet fortsætte med landbrugsdrift af de ellers beskyttede enge.

Engene er beskyttet, fordi de har en særlig naturværdi. Derfor giver det ifølge Lea Wermelin ikke mening, fortsat at tillade, at der sprøjtes og pløjes på dem.

Miljøminister Lea Wermelin (S). Her ved ministerpræsentation på Amalienborg i 2019. Foto: Mikael Kristensen

“Skal vi bremse tilbagegangen i vores natur, skal vi give dyr og planter mere plads. Her tager vi nu et vigtigt skridt ved at styrke naturbeskyttelsen, så en række enge fremover kan blive til vigtige levesteder for fugle, insekter og planter, siger miljøministeren.

Bag det nye lovforslag om et forbud står en række af S-regeringens støttepartier. Hos SF er man glade for at det kan blive muligt at beskytte områder til gavn for planter og dyr:

“Vores natur er i krise, fordi der mangler plads og levesteder. At man i dag kan sprøjte og pløje natur, som egentlig skulle være beskyttet, kan vi simpelthen ikke tillade. I SF er vi derfor glade for, at vi nu endelig får reel beskyttelse af områderne til gavn for dyr og planter, siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen.

Også hos Enhedslisten er man begejstret for forslaget kan være med til at sikre biodiversiteten i Danmark.

“Vi står i en naturkrise med kæmpe problemer for biodiversiteten. Derfor er det godt, at vi nu aktivt beslutter at passe langt bedre på vores værdifulde natur, siger miljøordfører Mai Villadsen (Ø).

I 2015 blev et lignende forbud mod at sprøjte og bruge gødning på beskyttede naturområder vedtaget af den daværende SR-regering. Forbuddet blev dog ophævet af den efterfølgende V-regering og nåede derfor ikke at træde i kraft. Og den mulige genindførelse af forbuddet vækker glæde hos Zenia Stampe, miljøordfører hos Radikale:

“Jeg er glad for, at vi nu kan genindføre det forbud, som vi gennemførte i 2015, men som den efterfølgende regering ophævede. Samtidig er jeg glad for, at vi i dag har et forslag, der er endnu mere ambitiøst, så vi nu også forbyder pløjning på de beskyttede områder. Efter fire års ventetid kan vi endelig give vores vigtige natur den beskyttelse, som den fortjener, siger hun.

Alternativets Torsten Gejl mener at forbuddet kan være med til at gøre en forskel for at insekter og fugle får bedre vilkår:

“Vores klode er under et kæmpe pres, og arter i tusindvis forsvinder. Vi skal passe bedre på vores natur, både globalt og herhjemme”.

I forhold til forbuddet fra 2015 er det nuværende forslag udvidet, så det også “gælder økologiske arealer, og så det desuden forbydes at pløje og tilså de beskyttede naturområder”, skriver miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Forslaget er en opfølgning på det politiske forståelsespapir aftalt mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten, hvor det fremgår, at mulighederne for et forbud mod sprøjtning og gødskning af de beskyttede naturområder skal undersøges.

Fakta:

Lovforslaget blev førstebehandlet 24. april. Vedtages forslaget, vil det træde i kraft fra den 1. juli 2022. Hvis lovforslaget træder i kraft kan landmænd, der i dag sprøjter, pløjer og gøder beskyttede engarealer, nå at omstille sig de nye regler. Det vil fortsat være muligt for landmænd at lade køer, får og andre dyr afgræsse engarealerne.

Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse er en generel beskyttelsesordning for naturområder som overdrev, ferske enge, strandenge, heder og moser.

I alt er der ca. 375.000 hektar beskyttede naturområder (eksklusiv søer).

Lovforslaget vil berøre ca. 37.000 hektar ferske enge og strandenge, hvor der i dag sprøjtes, gødes, pløjes eller sås. Forbuddet vil også gælde arealer med økologisk drift.

Kilder: Ritzau og Miljøministeriet